Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Szüreteld le tudományos játékainkat és nyerj!”
Facebook promóciós játék
Azonosító: fb_szureteldletudomanyosjatekainkatesnyerj_202110

 

 1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője a Piatnik Budapest Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék lebonyolítója az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7632 Pécs, Kodolányi János u. 37., cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Több mint játék webáruház oldalán (https://tobbmintjatek.hu/).

 

 1. Részvételi szabályzat

 A Játékban részt vehet minden 16 életévét beöltött, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős

RG Stúdió Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  

 1. A promóciós játék ideje és ajándéka

A promóciós játék időtartama:

 • 2021. október 12, keddtől 2021. október 26 keddig tart.

Sorsolás időpontja:

 • 2021. október 27. 13:00

Eredményhirdetés:

 • A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül

 

Nyertesek száma összesen: 3 db,

továbbá a promóciós játékban részt vevő személyek egy ingyenes szállításra feljogosító kupont kapnak, melyet fel tudnak használni vásárlásuk során (lásd alább).

 

Promóciós játék ajándéka:

 • 1 db nyertes, aki a fődíjat kapja a tobbmintjatek.hu webshopban az általa kiválasztott terméket és egy Csodák Palotájába szóló családi belépőt kap ajándékba.
 • A 2 db kisorsolt nyertes a tobbmintjatek.hu webáruházban található társasjátékok közül kiválaszthatja, hogy melyik játékot szeretné ajándékba kapni.
 • A promóciós játékban részt vevő személyek egy ingyenes szállításra feljogosító kupont kapnak, melyet a tobbmintjatek.hu webáruházban tudnak beváltani 2021. november 7-ig történő vásárlásukkor.

 

 1. A játék menete: 

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Több mint játék Facebook oldal hirdetésében közzétett játékfelhívás szerint kell eljárnia. 

A Játékosoknak a hirdetésből megnyíló űrlapon kell regisztrálniuk a promóciós játékba. Az űrlapon történő regisztrációval, valamint a játékszabályzat elfogadásával és az adatkezelési tájékoztató megismerésével vehetnek részt a játékban. Az ürlapon a Játékosnak meg kell jelölnie kell, hogy amennyiben ő kerül kisorsolásra nyertesként a tudományos társasjátékon, úgy mely társasjátékra tart igényt nyereményként

 

 1. Nyertesek jogai, kötelezettségei

A promóciós játék során a Játékosok között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra attól függően, hogy a Játékos mely játékra regisztrált.

Egy játékos csak egyszer nyerhet.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A tudományos társasjáték nyeremény nem átruházható.

A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.  

A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.randorm.org. A sorsolás nem nyilvános.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

 A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
 • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a regisztráció során megadott e-mailen vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

Piatnik Budapest Kft.
2021.10.12.