Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„Szüreteld le tudományos játékainkat és nyerj!”
Facebook promóciós játékhoz
Piatnik Budapest Kft.

 

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Piatnik Budapest Kft.

 

1034 Budapest, Bécsi út 100.

cégjegyzékszám: 01-09-268978

adószám: 10896774-2-41

E-mail: piatnik@piatnik.hu

 

Tel.:+36-1-388-4122

 

Érintettek köre:

A „Játssz velünk és nyerd meg az általad választott játékot!” elnevezésű, Facebook platformjain meghirdetett adatbázis-építő promóciós játékban résztvevők.

 

Kezelt adatok köre:

        I.         e-mail-cím, név, életkor, IP-cím, Játékszabályzat elfogadásának időpontja,hirdetési kampányazonosítók továbbá az érintett  játékban megadott válaszai

 

      II.         e-mail-cím, név, hirlevélre feliratkozás időpontja

 

    III.         a nyereménnyel járó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a nyertes adatainak bevallásához szükséges adatok;

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja:

A I. számmal jelölt adatok tekintetében:

 

Cél: A Piatnik Budapest Kft. által a

https://www.facebook.com/Tobbmintjatek Facebook profil alatt szervezett, a Facebook platformjain futó adatbázisépítő játékban való részvétel, nyertesek kisorsolása, nyeremények eljuttatása, nyertesek nyilvánosságra hozatala;

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont:

az érintett hozzájárulása;

Az érintettnek bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

A II. számmal jelölt adatok tekintetében:

Cél: Hírek / eDM-levelek érintettnak történő eljuttatása.

A hirlevélre feliratokozók esetében a Piatnik Kft. által, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések továbbítása (termékek és szolgáltatások ajánlása, hirdetések, reklámok, ajánlatok)

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont:

az érintett hozzájárulása;

Az érintettnek bármikor joga van a hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

A III. számmal jelölt adatok tekintetében:

 

Cél: A nyereményekhez esetlegesen felmerülő SZJA és más járulékfizetési kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi kötelezettség teljesítése. (2000. évi 100. tv. 169. § (2) bekezdése)

 

Az adatok kezelésének időtartama:

A I. számmal jelölt adatok tekintetében:

A nem nyertes érintett esetében a sorsolást követő 3 nap; a nyertes érintett esetében a nyeremény átadását követő 3 nap után, de mindkét esetben legkésőbb a hozzájárulás visszavonása esetén az adatok törlésre kerülnek;

 

A II. számmal jelölt adatok tekintetében:

Az adatok a hozzájárulás visszavonása esetén törlésre kerülnek.

 

A III. számmal jelölt adatok tekintetében:

A 2000. évii C. (Számv. tv.) törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig az adatok megőrzésre kerülnek.

 

 

Címzettek

A I. számmal jelölt adatok tekintetében:

 

RG Stúdió Kft.

A nyereményjáték technikai lebonyolítója: 7632 Pécs, Kodolányi János u. 37., cégjegyzékszám: 02-09- 067101, adószám: 11113285-2-02

 

Facebook Technologies Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour

Dublin 2

Ireland

 

A II. számmal jelölt adatok tekintetében:

A nyereményjáték technikai lebonyolítója: RG Stúdió Kft.

7632 Pécs, Kodolányi János u. 37., cégjegyzékszám: 02-09- 067101, adószám: 11113285-2-02

 

Hirlevél rendszer karbantartó: Co-Libri Reklámgrafika Bt. (Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 7., adószám: 28133230-2-43;

A III. számmal jelölt adatok tekintetében:

Az adatokat kilárólag a mindenkori könyvelést végző személy tekintheti meg, aki az adatkezelőtől független külső haramdik személy is lehet.

 

 

Az adatok megadása megtagadásának következménye

A I. számmal jelölt adatok tekintetében:

Amennyiben az érintett a jelen adatkezelési tájékoztatóban írt adatokat nem adja meg, úgy a nyereményjátékban nem tud részt venni.

 

A II. számmal jelölt adatok tekintetében:

Amennyiben az érintett a jelen adatkezelési tájékoztatóban írt adatokat nem adja meg, úgy a részére az adatkezelő nem tud hírlevelet küldeni.

 

A III. számmal jelölt adatok tekintetében:

Amennyiben az érintett a jelen adatkezelési tájékoztatóban írt adatokat nem adja meg, úgy a nyeremény a részére nem adható át.

 

 

Harmadik országba történő adattovábbítás

Az adatkezelő az adatokat harmadik országba nem továbbítja.

  

Az érintettek jogai

A Piatnik Budapest Kft. az érintett részére írásban és elektronikusan tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezelése tekintetében.

A Társaság az érintettet a beérkezett kérelem alapján tett intézkedésekről legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja (amely legfeljebb további két hónappal meghosszabbítható, amely esetben az érintettet tájékoztatjuk a hosszabbításról, illetve ennek indokáról). A beérkezett kérelmekről nyilvántartást vezetünk.

A Társaság az információkat, a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha a Társaságnak megalapozott kételyei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, akkor az Érintett személyazonossága megerősítéséhez szükséges további információkat kérhet.

 

Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság a személyes adatok kezelésének megkezdése előtt a vonatkozó adatkezelési tájékoztatók (a Rendelet 13. cikkében nevesített információkat) szerint nyújt tájékoztatást az Érintettek részére.

Ha a Társaság az eredeti adatkezelési céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, akkor valamennyi további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet az új adatkezelési célról.

A tájékoztatás csak akkor maradhat el, amennyiben

az érintett már rendelkezik az információkkal;

a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, vagy amennyiben a tájékoztatási kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését;

az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

a személyes adatoknak szakmai titoktartási kötelezettség alapján – ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is – bizalmasnak kell maradnia.

 

Hozzáféréshez való jog

Az érintett bármely esetben jogosult tájékoztatást kérni és kapni arról, hogy a Társaság a kérelem beérkezésekor kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben a személyes adatokat a Piatnik Budapest Kft. kezeli, úgy a vonatkozó adatkezelési tájékoztatók (a Rendelet 13. cikkében nevesített információkat) szerint nyújt tájékoztatást az érintettek részére.

Társaságunk a kérelem beérkezését követően legfeljebb 10 napon belül megvizsgálja, hogy adatkezelési tevékenységünk során kezeljük-e a kérelmező személyes adatait. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy nem, úgy erről a tényről 5 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelmezőt.

Amennyiben a Társaságunk kezeli a kérelmező személyes adatait, úgy a kérelem beérkezését követő legfeljebb 1 hónapon belül: 

megvizsgáljuk, hogy a Társaság a kérelmező mely személyes adatait kezeli;

felmérjük, hogy az adatkezelés milyen céllal és milyen jogalapon történik;

ellenőrizzük, hogy a Társaság továbbította-e a személyes adatokat, és ha igen, akkor mely címzettek felé; 

megvizsgáljuk, hogy a Társaság – akár jogszabályi előírás, akár szerződéses kötelezettség alapján – milyen időtartamra köteles megőrizni a kezelt személyes adatokat.

Ezt követően az adatkezelési tájékoztatót a kérelmező rendelkezésére bocsátjuk.

 

Helyesbítéshez való jog

A Társaság az érintett kérése esetén helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat arról, hogy az érintett a helyesbítéshez való jogát gyakorolta, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben a Társasághoz a személyes adatok helyesbítése iránti kérelem érkezik, azt a kérelem beérkezését követően legfeljebb 10 napon belül megvizsgáljuk, hogy a kérelemmel érintett személyes adatok a Társaság mely adatkezelési tevékenységeiben szerepelnek, valamint azt, hogy azokat mely dokumentumokat kell módosítani annak érdekében, hogy valamennyi folyamatban helyesbítésre kerüljenek, majd – a kérelmező kérésének megfelelően – pontosítjuk a személyes adatokat.

A helyesbített adatokról minden olyan címzettet tájékoztatunk, akinek a részére a személyes adatokat korábban továbbítottuk.

A személyes adatok helyesbítésének megtörténtéről a Társaság írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

  

Törléshez való jog

A Társaság az érintett kérése esetén törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi pontokban foglaltak valamelyike fennáll:

a személyes adatokra abból a célból már nincs szükség, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett közvetlen üzletszerzési célból kezelt személyes adatok kezelése ellen tiltakozik;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A Társaság nem törli azonban a személyes adatokat és nem tesz lépéseket a személyes adatokat kezelő adatkezelők tájékoztatása érdekében, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat arról, hogy az érintett a törléshez való jogát gyakorolta, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A Társaságunk a kérelem beérkezését követően legfeljebb 10 napon belül megvizsgálja, hogy

az adatkezelés milyen célból, illetve milyen jogalapon történik;

az adott cél és jogalap következtében a Társaság milyen időtartamig jogosult az adatkezelésre;

a törlési okok bármelyike fennáll-e; valamint, hogy

szükséges-e a személyes adatok kezelése

Amennyiben a törlési kérelmet a fenti okok bármelyike alátámasztja, és az adatkezelést egyetlen kivétel sem teszi szükségessé, abban az esetben a Társaság a kérelemben foglaltaknak megfelelően haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat, illetve jelzi az ezzel kapcsolatos következményeket.

Ha a kérelemmel érintett személyes adatokat a Társaság korábban nyilvánosságra hozta, akkor köteles minden címzettet tájékoztatni az adatkezelés megszűnéséről. Ezt követően tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogy megszüntette személyes adatai kezelését.

Amennyiben a fenti okok bármelyike szükségessé teszi az adatkezelést, és ezáltal a személyes adatok törlése nem lehetséges, a Társaság erről a tényről is írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

A megszüntetett adatkezelésekről nyilvántartást vezetünk.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

A Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését, amennyiben az érintett erre irányuló kérelmet nyújt be a Társaság részére és valamelyik alábbi pontban foglalt feltétel teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy

az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A Társaság személyes adatok kezelésének korlátozása esetén a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezelheti az adatokat.

A Társaság az érintettet előzetesen tájékoztatja a személyes adatok kezelése korlátozásának feloldásáról, amennyiben az adatok kezelésének korlátozására korábban sor került.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat arról, hogy az érintett az adatkezelés korlátozásához való jogát gyakorolta, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Társaság az érintett kérésére tájékoztatja a személyes adatai címzettjeiről.

A Társaság az alábbiak szerint jár el a személyes adatok korlátozásához való jog érvényre juttatása érdekében: 

A kérelem beérkezését követő legfeljebb 10 napon belül megvizsgálja, hogy bármely, a fenti pontokban szereplő feltétel fennáll-e. Amennyiben az adatkezelési korlátozása alátámasztható, abban az esetben

papíralapú adatkezelés esetén a kérelemmel érintett személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat egy olyan külön mappában, lezárt borítékban helyezi el, ahol a Társaságon belül senki nem fér hozzá;

elektronikus formában történő adatkezelés esetén a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlokat egy külső adathordozóra másolja át, amelyet a papíralapú zárolt dokumentumokat tartalmazó mappában, zárt borítékban helyez el, ezt követően pedig vagy törli a fájlokat az eredeti helyéről, vagy anonimizálja azokat.

Az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett megkaphatja a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, továbbá továbbíthatja ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság, ha:

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

az adatkezelés automatizált módon (azaz nem papíralapon) történik.

Az érintett kérheti, hogy a Társaság az általa megadott vagy tevékenységének megfigyeléséből származó személyes adatait másik adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

Az Adatkezelő az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása esetén közvetlenül átadhatja az érintett vagy másik adatkezelő részére a személyes adatokat vagy lehetőséget biztosíthat az érintett részére a személyes adatok exportálására.

Az Adatkezelő gyakran használt, könnyen beszerezhető fizetős vagy ingyenes szoftverek által olvasható formátumban adja át az adatokat (így például xml, csv formátum).

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a személyes adatok törléséhez való jogot, illetőleg nem érinti a személyes adatok őrzési idejét. Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatokat hosszabb ideig őrizni annak érdekében, hogy az érintett az adathordozhatósághoz való jogával élhessen.

 

Tiltakozáshoz való jog

 Az érintett bármikor tiltakozhat saját helyzetével kapcsolatos okokból a személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság az érintett tiltakozása esetén nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A Társaság az adatkezelési tevékenység elleni tiltakozás beérkezését követően megvizsgálja az Adatkezelés célját.

Jogos érdek:

A Társaság megvizsgálja, hogy a tiltakozással érintett adatkezelést indokolja-e bármely olyan, kényszerítő erejű jogos indok, amely elsőbbséget élvez a kérelmező érdekeivel, jogaival vagy szabadságaival szemben, illetőleg az adatkezelés bármilyen jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódóan szükséges. Ehhez ellenőrzi a Társaság által korábban elvégzett érdekmérlegelési tesztet, illetve, amennyiben szükséges, új érdekmérlegelési vizsgálatot folytat le.

Amennyiben a vizsgálat azt támasztja alá, hogy az adatkezelés a Társaság jogos érdeke alapján történik, akkor folytatja az adatkezelési tevékenységet, ellenkező esetben viszont haladéktalanul törli a kérelmező személyes adatait.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés:

Ha a Társaság a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából kezeli, akkor megvizsgálja, hogy ezen személyes adatok bármilyen más adatkezelési tevékenységben is szerepelnek-e. Amennyiben kizárólag közvetlen üzletszerzés érdekében folyik az adatkezelés, akkor az érintett személyes adatokat törlik.

Ha a személyes adatok kezelése nem kizárólag közvetlen üzletszerzési célból történik, akkor a Társaság csak a közvetlen üzletszerzési célból kezelt adatkezelést szünteti meg, a további adatkezelési tevékenységeket folytatja.

 

Az érintett jogainak érvényesítési módja 

Minden érintett jogosult arra, hogy jogainak érvényesítése érdekében kezdeményezze a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, a felügyeleti hatóság vizsgálatát, illetve kérelmezze a felügyeleti hatóság eljárásának lefolytatását.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el a felügyeleti hatóság jogait, melynek elérhetőségei:

név

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím

1530 Budapest, Pf.: 5.

telefonszám

+36 (1) 391-1400

faxszám

+36 (1) 391-1410

központi elektronikus levélcím

ugyfelszolgalat@naih.hu

 

honlap URL-je

http://www.naih.hu

 

ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat  elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálata

telefonszám

+36 (1) 391-1400

faxszám

+36 (1) 391-1410

cím

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím

1530 Budapest, Pf.: 5

online ügyintézés elérhetősége

 https://naih.hu/online-uegyinditas.html

 

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az eljárást az illetékes törvényszék előtt kell megindítani azzal, hogy a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.